Referans Aydınlatma Metni

Buyursun Gelsin Perakende Lojistik Anonim Şirketi .

Referans Aydınlatma Metni


Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun’’) göre Buyursun Gelsin Perakende Lojistik Anonim Şirketi (“Şirket’’ olarak anılacaktır.) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanun’un ‘Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10’uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür. Şirket işbu aydınlatma metni ile bu yükümlülüğünü yerine getirmeyi amaçlamaktadır.

Şirket olarak kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle Şirketin ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinizin Kanun’a uygun olarak şeffaf şekilde işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluk ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi mevzuat tarafından çizilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 

İlgili Kişi: Şirket çalışan adayının iş başvuru formunda göstermiş olduğu referans gerçek kişiler.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiliktir.

İşlenen kişisel veriler;

Kimlik Verileri:

Ad-Soyad

İletişim Verileri:

Telefon Numarası, Adres

Mesleki Deneyim

Çalıştığı Kurum, Görevi


Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Buyursun Gelsin tarafından

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi ve

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

İnsan Kaynakları Politikalarının Yürütülmesi

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları  kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde ve/veya Yurt Dışında Yerleşik Üçüncü Kişilere Aktarılması

Referanslara ilişkin Şirketin elde ettiği kişisel veriler, sadece şirket içi ilgili departmanın değerlendirmesine sunmak ve pozisyona uygunluğunu teyit etmek amacıyla şirket içerisinde ilgili birimlere aktarılabilecektir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarına kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimiz dışında kişisel verileriniz aktarılmayacaktır.


Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel veriler, başvuru sırasında doğrudan referans olan ilgili kişiden, çalışan adaylarından veya yasal mercilerden elde edilmektedir. Bu kapsamda yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda, sözleşmeler ve başvurular, resmi internet sitesinde bulunan başvuru formları şeklindeki araçlar üzerinden, Şirket ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı, fiziksel veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kanun’un 5. Maddesinde yer alan hüküm uyarınca kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenemez. Kanun istisna olarak açık rıza aranmayacak halleri belirtmiştir. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması durumunda açık rıza aranmaksızın kişisel veriler Şirket tarafından işlenebilecektir. Aksi durumlarda kişisel verileriniz açık rıza alınarak işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar. Kanun’un 14’üncü maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikayette bulunulamaz. Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde

zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.


Veri Sorumlusuna Başvuru

Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklar kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusu Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde Şirketin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini yapabilmesi için kimliğinizi doğrulayan bilgilerle / belgelerle (T.C. Kimlik Numarası, adres, cep telefonu vb.) birlikte kvkk.gelsinapp.com adresindeki İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak

Yazılı olarak iadeli taahhütlü posta ile Pelitlibağ Mah. İstiklal Cad. No:43/B Pamukkale/DENİZLİ adresine,

Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) buyursungelsin@hs03.kep.tr adresine veya

Tarafımıza daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimize kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden info@gelsinapp.com adresine elektronik olarak

İletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

*Şirkete ilettiğiniz kimliğinizi doğrulayıcı nitelikteki bilgi veya belgelerde özel nitelikli verilere (kan grubu, din bilgisi vb.) yer verilmemesi gerekmektedir.*

Şirket tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikası’na kvkk.gelsinapp.com adresinden ulaşabilirsiniz.