Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Buyursun Gelsin Perakende Lojistik Anonim Şirketi .

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni


 1. Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun’’) göre Buyursun Gelsin Perakende Lojistik Anonim Şirketi (“Şirket’’ olarak anılacaktır.) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanun’un ‘Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10’uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür. Şirket işbu aydınlatma metni ile bu yükümlülüğünü yerine getirmeyi amaçlamaktadır.

Şirket olarak kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle Şirketin ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinizin Kanun’a uygun olarak şeffaf şekilde işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluk ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi mevzuat tarafından çizilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 

İlgili Kişi: Şirkete iş başvurusunda bulunmuş olan çalışan adayı gerçek kişiler.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiliktir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Buyursun Gelsin Perakende Lojistik Anonim Şirketi tarafından

 • İş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi,
 • Şirketin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi,
 • Şirketin ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini,
 • Şirketin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi

amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6.  Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

Çalışan Adayları Başvuru dosyası kapsamında işlenen veriler;

Kişisel ve İletişim bilgileri: Ad-Soyad, Doğum Tarihi-Yeri, Cinsiyet, Medeni Hali, Uyruk, İmza, Telefon Numarası, İkametgah Adres Bilgisi, E-Posta Adresi

Özlük: Askerlik Bilgisi, Çocuk Sayısı, Hobi Bilgisi, Eşin Mesleği, Referans Bilgisi (Ad-Soyad, Telefon Numarası, Çalıştığı Kurum, Görevi), Çalışan Adayı Yakın Bilgisi (Ad-Soyad, Telefon Numarası)

Mesleki Deneyim: Eğitim Geçmişi ve Detayları, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Kullanım Bilgisi, İş Tecrübesi (Çalışma Geçmişi ve Detayları), Kurs/ Seminer/ Sertifika/ Ödül ve Takdir Bilgileri

Sürücü Belge Bilgisi: Ehliyet Bilgisi

Sağlık Bilgileri: Kişisel Sağlık Bilgileri, Sigara Kullanım Bilgisi

Ceza Mahkumiyet Bilgileri: Sabıka Durum Bilgisi

Dernek & Sendika Üyelik Bilgisi: Dernek ve Sendika Bilgisi

Fiziksel Mekân Güvenliği: Çalışan Adaylarının giriş -çıkış kayıt bilgileri ile alınan görüntü kayıtları


 1. Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde ve/veya Yurt Dışında Yerleşik Üçüncü Kişilere Aktarılması

Şirketin elde ettiği kişisel verileriniz, sadece Şirket içi ilgili departmanın değerlendirmesine sunmak ve pozisyona uygunluğunu teyit etmek, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi, şirketin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirketin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla Şirket içerisinde ilgili birimlere aktarılabilecektir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda, talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarına sadece kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimiz dışında kişisel verileriniz aktarılmayacaktır.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirket Web Sitesi, aracılığı ile göndermiş olduğunuz başvurular, elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kanun’un 5. Maddesinde yer alan hüküm uyarınca kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenemez. Kanun istisna olarak açık rıza aranmayacak halleri belirtmiştir. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması durumunda açık rıza aranmaksızın kişisel veriler Şirket tarafından işlenebilecektir. Aksi durumlarda kişisel verileriniz açık rıza alınarak işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar. Kanun’un 14. Maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikâyette bulunulamaz. Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 1. Veri Sorumlusun Başvuru

Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklar kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusu Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde Şirketin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini yapabilmesi için kimliğinizi doğrulayan bilgilerle / belgelerle (T.C. Kimlik Numarası, adres, cep telefonu vb.) birlikte kvkk.gelsinapp.com  adresindeki İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak

 • Yazılı olarak iadeli taahhütlü posta ile Pelitlibağ Mah. İstiklal Cad. No:43/B Pamukkale/DENİZLİ adresine,
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) buyursungelsin@hs03.kep.tr  adresine veya
 • Tarafımıza daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimize kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden info@gelsinapp.com adresine elektronik olarak

İletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

*Şirkete ilettiğiniz kimliğinizi doğrulayıcı nitelikteki bilgi veya belgelerde özel nitelikli verilere (kan grubu, din bilgisi vb.) yer verilmemesi gerekmektedir. *

Şirket tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikası’na kvkk.gelsinapp.com adresinden ulaşabilirsiniz.