Çalışan Adayı Aydınlatma Ve Açık Rıza Metni

Buyursun Gelsin Perakende Lojistik Anonim Şirketi .

Çalışan Adayı Aydınlatma Ve Açık Rıza Metni


Not: Değerli Çalışan Adayı, Şirketimize iş başvurusunda bulunarak göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Formu eksiksiz doldurmanızı rica ederiz. Vereceğiniz bilgilerin mülakat ve işe alım sürecinde değerlendirileceğini ve Şirketimiz tarafından gizli tutulacağını belirtiriz.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun veya Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Buyursun Gelsin Perakende Lojistik Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.
 2. Kişisel veriler, kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler veya veri kümeleri kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Şirketimiz tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un m. 5/2 (a) hükmünde kanunlarda ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi, 5/2 (c) hükmünde sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması, 5/2 (f) hükmünde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaati ve ilgili kişiden açık rıza alınması hukuki sebebine dayanarak ve aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir. 
 3. Kişisel verileriniz Şirketimizin yasal yükümlülükleri ve borçları çerçevesinde özellikle;
 • İş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi,
 • Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi,
 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini,
 • Şirketimizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
 1. Kişisel verileriniz, Şirketimizin Genel Müdürlük Lokasyonu, İş birimleri, Buyursun Gelsin Perakende Lojistik Anonim Şirketi Web Sitesinde, kamera kayıtları, Şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, tedarikçiler vasıtasıyla ve benzeri diğer kanallar aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.
 2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz;
• Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi,
 • Şirketimizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla; tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine; açık rızanızın bulunması halinde ise iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize aktarılmaktadır.

Çalışan Adayları Başvuru dosyası kapsamında işlenen veriler;

Kişisel ve İletişim bilgileri: Ad-Soyad, Doğum Tarihi-Yeri, Cinsiyet, Medeni Hali, Uyruk, İmza, Telefon Numarası, İkametgah Adres Bilgisi, E-Posta Adresi

Özlük: Askerlik Bilgisi, Çocuk Sayısı, Hobi Bilgisi, Eşin Mesleği, Referans Bilgisi (Ad-Soyad, Telefon Numarası, Çalıştığı Kurum, Görevi), Çalışan Adayı Yakın Bilgisi (Ad-Soyad, Telefon Numarası)

Mesleki Deneyim: Eğitim Geçmişi ve Detayları, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Kullanım Bilgisi, İş Tecrübesi (Çalışma Geçmişi ve Detayları), Kurs/ Seminer/ Sertifika/ Ödül ve Takdir Bilgileri

Askerlik bilgileri: Askerlik durum bilgisi

Diğer bilgiler: İşe başvuru formu gibi belge ve kayıtlar, Referans bilgisi, Ehliyet

Fiziksel Mekân Güvenliği Çalışan Adaylarının giriş -çıkış kayıt bilgileri ile alınan görüntü kayıtları

 Dernek & Sendika Üyelik Bilgisi: Dernek ve Sendika Bilgisi


ÇALIŞAN ADAYI 6698 sayılı KVKK’nun 11. Maddesinde yazılı şu haklara sahiptir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerinizi info@gelsinapp.com adresinden e-posta yoluyla ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen diğer başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alınabilecektir.

 •  Şirketimiz tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Genel Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’na kvkk.gelsinapp.com adresinden ulaşabilirsiniz.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlene kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip Buyursun Gelsin Perakende Lojistik Anonim Şirketi tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.


Ad-Soyad:                                                                                                                                                      İmza:
AÇIK RIZA BEYANI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat gereğince;

İş başvuru sürecimin ve İş akdimin gereği gibi ifasını teminen, işimi yapabilmeme mani bir durum olup olmadığının saptanabilmesi için kişisel verilerimin, işlenmesine; tarafıma ait kişisel verilerin  iş başvuruları klasöründe muhafaza edilmesine ;

     İnsan Kaynaklarına veya ilgili diğer kişilere ilettiğim kişisel verilerimin, öz geçmiş bilgilerimin, iş geçmişi bilgilerimin, diploma bilgilerimin, yan hak ve menfaat dâhil sair amaçlarla gerektiği takdirde şirketin diğer birimleriyle, hissedarlarıyla, şirketin yönetim kurulu üyeleriyle, iş yerinin anlaşmalı olduğu kurum ve kuruluşlarla, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarıyla, eğitim veren kuruluşlarla, faydalanılan veya işbirliği içerisinde olunan üçüncü kişilerle paylaşılmasına ve bu kapsamda işlenmesine;

     Askerlik durumum (yükümlü olmam halinde), dernek/vakıf/sendika üyelik bilgilerim, ehliyet sürücü bilgilerimin iş başvuruları klasöründe saklanmasına; yan hak ve menfaat dâhil sair amaçlarla gerektiği takdirde ve varsa iş yerinin diğer birimleriyle, hissedarlarıyla, yönetim kurulu üyeleriyle, iş yerinin anlaşmalı olduğu kurum ve kuruluşlarla, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarıyla, faydalanılan veya işbirliği içerisinde olunan üçüncü kişilerle paylaşılması, bu kapsamda işlenmesi ve gerekli süre kadar muhafaza edilmesi; belirtilen amaçlar dışında kişisel verilerimin işlenmesi halinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarımı(Kanunun 11. Maddesi) kullanabileceğim hususlarında veri sorumlusu tarafından aydınlatıldığıma ve söz konusu veri işleme işlemlerine kendi özgür irademle ve hiçbir baskı altında kalmadan bilerek ve isteyerek


Onay Veriyorum                                                                            Onay Vermiyorum

Adı-Soyadı:                                                                                      Adı-Soyadı:

Tarih:                                                                                                Tarih:

İmza:                                                                                                 İmza: